Cuadres d'assignatures
 
Programari Grau de Medicina

Grau de Medicina:
definició de la titulació

Conjunt de coneixements teòrics i aptituds clíniques que han de posseir tots els metges amb independència de la seva orientació professional posterior.

La formació conduint a l'obtenció del títol oficial ha de procurar que els estudiants aprenguin no solament els fonaments teòrics i conceptuals de la ciència mèdica, sinó que adquireixin també experiència i capacitació clínica suficients.

Memòria del Grau de Medicina

Indicadors de l'ensenyaments (curs 2009-10)