Informació acadèmica
 
Estructura de l'ensenyament
 
Cuadres d'assignatures
 
Programari Medicina

Llicenciatura de Medicina:
definició de la titulació

Conjunt de coneixements teòrics i aptituds clíniques que han de posseir tots els metges amb independència de la seva orientació professional posterior.

La formació conduint a l'obtenció del títol oficial ha de procurar que els estudiants aprenguin no solament els fonaments teòrics i conceptuals de la ciència mèdica, sinó que adquireixin també experiència i capacitació clínica suficients.