Reglament del Departament

TÍTOL I

Article 1
El departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili, s'encarrega de l'organització i desenvolupement de la docència i recerca de l'àrea de coneixement de Medicina i Cirurgia determinada per la Universitat Rovira i Virgili.

Article 2
La seva acticvidad es realitza fonamentalment a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut a Reus i en els Centres Assistencials vinculats i col-laboradors de la Universitat Rovira i Virgili, sense perjudici sde la seva participació en les activitats docents i de recerca d'altres Centres.

Article 3
Són competències del Departament de Medicina i Cirurgia:

 1. Participar en la potenciació de la tasca investigadora i docent de llurs membres i en la continuada millora de la formació dels estudiants.
 2. Organitzar, impartir i desenvolupar la docència i recerca de les àrees de coneixement corresponents a les diferents unitats del Departament.
 3. Organitzar programes de doctorat i impartir-ne la docència.
 4. Organitzar cursos d'especialització, reciclatge i extensió universitària.
 5. Fomentar i vetllar per la renovació científica i pedagògica dels seus membres.
 6. Promoure la realització de treballs científics i tècnics.
 7. Fomentar la relació amb altres Departaments.
 8. Les demés qie li atorguin els Estatuts de la URV i la llei.

TÌTOL II - Estructura o organització interna

Article 4
El Departament de Medicina i Cirurgia integra les Unitats de : Medicina, Cirurgia, Pediatria, Psiquiatria i Psicologia Mèdica, Dermatologia, Obstetricia i Ginecologia, Història de la Medicina, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Nutrició Humana i Fisioteràpia; i les Unitat Específiques de Recerca en Lípids i Arteriosclerosis, Alcohol i Fetge i Creixement i Nutrició.

Article 5
Els responsables de les Unitats són els seus professors ordinaris i en el seu defecte el profesor designat pel Consell de Departament.

TÍTOL III - Dels membres

Article 6
Són membres del Departament de Medicina i Cirurgia

 1. Tots els seus professors
 2. Tots els seus investigadors
 3. Tots el seu personal acadèmic en formació
 4. Els alumnes de doctorat que hi estiguin adscrits
 5. El personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit

TÍTOL IV - Dels òrgans de govern del Departament

Article 7
Els òrgans de govern del departament de Medicina i Cirurgia són els següents:

 1. Unipersonals: El/la directora/a i el/la Secretari/ària
 2. Col·legiats: El Consell de Departament.

Article 8
El Consell de Departament ès l'òrgan fonamental de Govern. En formen part:

 1. Tot el personal docent i investigador amb dedicació a temps complet o equivalent.
 2. Una representació dels professors amb dedicació a temps parcial, en una proporció d'un per cada sis o fracció.
 3. Una representació d'estudiants dels ensenyaments en els quals participi - almenys un serà de 3r. Cicle - que suposaran un 20% dels membres.
 4. Una representació del personal acadèmic en formació(ajudants i becaris) d'un per cada sis o fracció.
 5. Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrits.

Article 9
En el marc de la Normativa electoral general de la Universitat Rovira i Virgili, lélecció dels membres del Consell de Departament es realitzarà de la forma següent:

 1. Els membres del col·lectiu de professorat a temps parcial escolliran els seus representants entre tot el col·lectiu, prèvia presentació de candidatures, en una proporció d'un per cada sis o fracció.
 2. Els membres del col·lectiu de personal acadèmic en formació escolliran els seus representatns entre tot el col·lectiu, prèvia presentació de candidatures, en una proporció d'un per cada sis o fracció.
 3. Els representants dels estudiants seran escollits per tot el col·lectiu d'alumnes del Departament. La representació haurà d'incloure com a mínim un representant de cada ensenyament en el que el Departament hi participi i com a mínim un estudiant de 3r. Cicle. Aquesta representació serà d'un 20% del total dels membres del Consell.

Article 10
La renovació dels representants del Consell es farà cada 3 anys, amb excepció dels representants dels estudiants que es renovaran cada any d'acord amb el calendari previst a la normativa acadèmica.

Article 11
Són funcions del Consell de Departament:

 1. Elaborar el seu propi reglament de règim intern i reformar-lo si s'escau
 2. Elaborar el pla anual d'activitats docents i de recerca del Departament.
 3. Distribuir entre les membres del Departament les tasques docents i de recerca
 4. Informar sobre la provisió de places vacants.
 5. Determinar la plantilla de porfessorat, investigadors i ajudants, proposant-ne modificacions i redistribucions.
 6. Participar en el procés de selecció del personal acadèmic
 7. Participar en la provisió de llocs de treball del PAS que hi estiguin adscrits
 8. Planificar les despeses del Departament i administrar les dotacions pressupostàries corresponents, establint les prioritats
 9. Conèixer i informar dels plans individuals de docència i recerca dels seus membres
 10. Escollir i cessar al/a la directora/a i secretari/ària del Departament.
 11. Crear les Comissions delegades que consideri necessàries
 12. Totes les altres que els Estatuts i reglament de la Universitat Rovira i Virgili li atribueixin.
 13. Designar als representants del Departament a les diferents comissions de la Facultat i de la Universitat així com a les Comissions Mixtes Universitat - Institucions Sanitàries

Article 12
El Consell de Departament quedarà validament constituit en primera convocatòria quan hi assisteixin al menys la meitat dels seus membres. Quedarà constituït vàlidament en segona convocatòria quan hi assisteixin al menys tres membres. En ambdós casos hauran d'estar presents el/la directora/a i el/la Secretari/ària. Els acords del consell es prendran per majoria simple dels membres presents, excepte en els casos en que aquest Reglament determini un altra cosa. El Consell de Departament elaborarà cada tres anys una memòria i un programa d'activitats on s'incloguin les vessants de docència, recerca i prestació de serveis específics a agents i institucions socials. La memoria i el programa ( que seran actualitzats anyalment) seran fets públics i tramesos a les instàncies corresponents.

Article 13
El/la directora/a del Departament serà escollit/da pel seu Consell entre els/les catedràtics/átiques la candidatura dels quals hagi obtingut el suport d'un terç del membres del departament. Si no hagués cap catedràtic/a, podrà ésser elegit un Professor/a Titular que reuneixi el requisit esmentat. La durada del mandat del/de la directora/a serà de tres anys i serà renovable consecutivament una sola vegada.

Article 14
Són funcions del/de la directora/a del Departament:

 1. Presidir les reunions del Consell de Departament, i,d'acord amb les directrius fixades pel Consell, aquestes altres:
 2. Dirigir i coordinar l'activitat del Departament
 3. Representar el Departament davant les instàncies universitàries i, si s'escau, davant les no universitàries.
 4. Responsabilitzar-se de l'administració de les partides pressupostàries assignades al Departament.
 5. I totes les altres funcions que el present Reglament i els Estatuts de la Universitat li atribueixien.

Article 15
En el cas d'absència temporal del/ de la directora/a aquest delegarà les seves funcions a un dels professors/es ordinaris/àries a temps complet. En cas de qué es prevegi que l'absència fos superior a 3 mesos, el Consell de Departament escollirà un substitut tenint en compte les normes de l'article 13 del present Reglament, que ocuparà el lloc temporalment.

Article 16
El/la rector/a nomenarà, aproposta del/de la Diretor/a, el/la Secretari/ària del Departament entre el professorat dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. El/La secretari/ària col·laborarà en la coordinació del Departament i serà fedatari dels seus acords.

Article 17
En cas d'absència del/de la Secretari/ària, el/la director/a proposarà al Consell de Departament la seva substitució temporal.

Article 18
El cessament del/de la director/a, el/la Secretarí/àtia es farà d'acord amb les previsions dels Estatuts de la URV per a les mocions de censura.

TÍTOL V - Dela reforma del reglament

Article 19
El present reglament podrà ser modificat a proposta de: 1. El/La directora/a 2. Un terç dels membres que integrin el Plenari del Departament

Article 20
La proposta de modificació haurà d'anar acompanyada d'una memòria raonada i un text articulat, alternatiu del que tracta de modificar.

Article 21
La proposta de modificaió del reglament i el text al que fa referència l'article 20 ha de ser aprovats per les dues terceres parts dels membres del Consell de Departament, reunits en sessió extraordinària.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Addicional 1
La dedicació exclusiva a la Universitat i Centre Sanitari vinculat al Departament es considera dedicació a temps complet.

Addicional 2
Cada estament amb representació dins del Consell del Departament tindrà almenys un representant.

DISPOSICIONS TRASITÒRIES

Transitòria 1
A mesura que es vagin incoprporant professors ordinaris a temps complet, aquest quedaran integrats auntomàticament al Consell de Departament.

Transitòria 2
L'aplicació de la transitòria 1 implicarà un augment de la proporció dels membres electes. Quan aquesta proporció comportés un increment d'un membre (+/- 0,5) en algun dels estaments restants, es procedirà a la seva elecció, cessant en el moment de la renovació del Consell, al mateix temps, que la resta dels membres electes.

Transitòria 3
En cas de no haver professors ordinaris en alguna de les àrees que corresponen a les Unitats, es garantirà que al menys un dels professors no ordinaris sigui present en el Consell de Departament, comptabilitzat segons l'apartat a) de la composició del Departament.