Identificació dels processos de Gestió del DMIC

Dins de les accions del pla estratègic 2007 establertes pel Departament de Medicina i Cirurgia i ratificades pel Consell del Departament es va definir la identificació de processos de gestió del DMIC com a tasca prioritària amb l'objectiu de millorar la qualitat en la Gestió del DMIC.

La consecució d'aquesta tasca permetrà:

 • Oferir una visió global del processos del DMIC.
 • Establint l'abast i la responsabilitat del DMIC dins dels processos en els que pren part.
 • Donant a conèixer el rol de cada unitat de gestió de la Universitat dintre de cada procés que hi participa el DMIC.
 • Facilitar la gestió interna de les activitats del DMIC.
 • Establint la dimensió de les activitats del DMIC.
 • Com a manual guia per l'orientació del personal del DMIC.
 • Facilitant la repartició de tasques i responsabilitats entre personal administratiu del DMIC.
 • Facilitant la construcció d'un calendari temporal de les activitats.
 • Difondre les activitats del DMIC.

La identificació i disseny dels processos han estat resultat de deliberacions amb el personal del DMIC i l'estudi de les normatives URV pertinents. Els processos resultants han estat:

 1. Definició de les accions estratègiques del DMIC.
 2. Identificació i gestió dels membres de la plantilla del DMIC (PDI+PAS).
 3. Gestió econòmica dels projectes de recerca i Personal de recerca relacionat amb el DMIC.
 4. Gestió Econòmica del DMIC amb fons interns de la URV.
 5. Elaboració del Pla Docent i relació amb el Pacte de Dedicació i la Agenda Acadèmica.
 6. Doctorat. Inclou 2 sub processos:
  1. Procediment per a posada en marxa d'un nou programa de doctorat.
  2. Assignació de responsabilitat de la successió de activitats administratives generades de la gestió d'un doctorat.

El disseny del processos s'ha realitzat amb l'eina Visio de Microsoft 97 els quals estan acompanyats d'una petita descripció per a facilitar la seva comprensió i detallar les activitats que hi siguin necessàries. A més, les descripcions i els diagrames es troben enllaçats amb les normatives URV corresponents i a informes secundaris amb descripcions més detallades. El treball es completa amb la construcció d'un calendari on es presenta una relació temporal de les activitats temporals del DMIC. Tot aquest contingut es troba recollit en forma de portal, facilitant el seu ús intern i extern.