Recerca

El diagrama d'aquest procés inclou tan la gestió econòmica dels projectes de recerca com la Gestió del personal de recerca vinculat amb el DMC.

En la Gestió Econòmica intervenen a més del DMC, el Servei de Gestió de la Recerca , el servei d'economia i els grups de recerca. Està formada per tres subprocessos ben distingits:

 • Concessió d'un projecte. Està representat pel cercle, on es descriu el procediment de petició d'una ajut i gestió econòmica de la concessió atorgada. En aquest cas, el grup de recerca sol·licita un ajut econòmic per a realització d'un projecte de recerca a algun organisme extern mitjançant el Servei de Gestió de la Recerca. En el cas de concessió de la sol·licitud, el servei d'Economia rep els diners corresponents i els diposita en una orgànica a la qual donarà accés al grup de recerca.
 • Codificació de despeses. Està representat dins del cercle. El DMC rep les factures de les despeses realitzades pel grup de recerca vinculades a cada projecte/orgànica i les codifica segons la seva naturalesa per després enviar-les a economia. Quan es tracta de Projecte Europeus, les factures de qualsevol naturalesa han d'haver estat validades pel SGR abans d'arribar al DMC.
 • La naturalesa de les despeses justificables vinculats a projectes es recull en el requadre inferior del disseny. Aquestes poden referir-se a:
  • Viatges, Material, Congressos.
  • Personal de recerca: Becaris de Projecte, Personal de Suport de la Recerca i Becaris PSR.
  • Tancament d'un projecte. Representat fora del cercle. A la finalització del projecte ha de quedar constància escrita de la gestió científica i econòmica. Així doncs, el SGR recollirà per part del servei d'economia la Memòria Econòmica i per part del Grup de Recerca, la Memòria Científica.

Com es descriu al sub procés de codificació de despeses, una de les despeses justificables mitjançant un projecte de recerca és en personal. Es tracta de:

 • Becaris de Projecte, gestionats directament pel grup de recerca.
 • Personal de Suport de la Recerca i Becaris PSR, avalats i financiats parcialment pel SGR.

El personal de recerca es completa amb places atorgades per RRHH a petició del DMC en relació al número d'investigadors actius definits pel SGR: D'aquesta manera el DMC pot optar a un Becari, PSR o PDI que posarà en tasques de recerca o a la disposició d'un grup de recerca, el qual no formarà part de la plantilla del DMC, però tampoc estarà finançat mitjançat un projecte de recerca com la resta de personal de recerca.

VEURE IMATGE