Gestió Acadèmica

El següent diagrama descriu el procés d'elaboració del Programa Acadèmic del DMC, el qual inclou l'elaboració del Pla Docent i la seva relació tant amb l'agenda acadèmica com amb el Pacte de Dedicació.

El Pla Docent del DMC és una eina de gestió interna i externa (es comunica al servei de RRHH) que possibilita l'organització del curs acadèmic. Concretament, el Pla docent permet des de la definició del contingut docent dels estudis de Medicina i Cirurgia recollit en assignatures, fins l'assignació dels professors responsables de cada assignatura, l'organització dels Horaris i les Aules on es realitzaren aquestes assignatures i els professors que intervindran a cada hora lectiva. L'elaboració d'aquest programa és un procés complex a on intervenen de manera consecutiva diferents unitats de gestió de la Universitat. UNIVERSITAS XXI és un sofware creat per facilitar aquest procés. Cada unitat de gestió responsable de cada un dels passos del procés recopila les informacions determinades i les omple en el software, de manera que al final del procés, el sofware reflecteix el Pla Docent en el seu conjunt.

Com es representa en el diagrama de manera vertical/temporal, el procés comença per la definició del pla d'estudis. El servei de Gestió Acadèmica és el responsable d'aquesta tasca que consisteix en determinar les assignatures, el número d'alumnes per assignatura, el Número de crèdits (es a dir, la carrega lectiva de cada assignatura), el seu contingut i el seu tipus. Tot i ésser el responsable d'aquesta tasca, el Servei de Gestió Acadèmica ha de seguir un protocol recollit en la Normativa d'ordenació acadèmica (NOA) per determinar aquest programa. Així doncs, es serveix de la normativa del BOE per determinar les assignatures Troncals. També a partir del BOE i previ consens amb el Centre, el DMC i el DCMB es determinen les assignatures obligatòries. En el cas de les assignatures optatives, aquestes han d'estar prèviament proposades pels coordinadors de les unitats docents corresponents mitjançant els processos de diversificació i activació anual. I en el cas de les de lliure elecció, aquestes estan proposades directament pels professors i han d'estar aprovades pel centre (les assignatures de lliure elecció requereixen, a més, d'una gestió econòmica i administrativa particular que pot realitzar-se des de el mateix centre o des del DMC, en aquest darrer cas el DMC ha d'haver aprovat l'assignatura juntament amb el centre).

Una vegada el SGA ha introduït les dades corresponents a les assignatures al Universitas XXI, el Departament de MiC pren la responsabilitat d'assignar els professors responsables que portaren les actes d'aquestes assignatures i del conjunt de professors que intervindran en la seva docència i de fer que així consti al software.

En aquest moment, el centre és l'encarregat d'organitzar el calendari del programa, tot i construint un horari coherent i redistribuint les assignatures en aules del centre.

Finalment, el DMC hauria de tornar a utilitzar el software per a assignar quin professor es farà càrrec de cada hora lectiva que apareix al calendari. Aquest és un pas que encara no s'està realitzant (apareix entre parèntesis al diagrama).

Una vegada finalitzat aquest procés, el Pla Docent es transfereix al servei de Recursos Humans que utilitzarà per portar un control de l'activitat docent del professorat.

A més, aquesta eina de gestió s'utilitza per complementar un pacte de seguiment i control molt complert entre els professors, els coordinadors d'unitat, el director del DMC, el Consell del DMC, el Vicerector de PDI i el mateix departament de Recursos Humans de la Universitat. Aquest pacte, denominat pacte de Dedicació, inclou l'Activitat Investigadora, l'Activitat de Transferència de Tecnologia, l'Activitat de Gestió i l'Activitat Docent del personal del personal del DMC, la qual es serveix de la informació recollida al Pla Docent mitjançant el sofware Universitas XXI.

Cal destacar la detecció de problemes a l'hora d'omplir el software UNIVERSITAS XXI degut a la complexitat de l'organització de docència pràctica pròpia dels estudis de medicina. Es tracta per una banda del número d'alumnes per grup de docència pràctica i per altra banda els professors que intervenen en cadascú d'aquests grups. Aquests problemes constitueixen deficiències a l'hora de traspassar la informació al Pacte de Dedicació i, per tant, per assolir l'objectiu de control i seguiment d'aquest pacte.

Per altra banda, el diagrama representa també un altra acció que es serveix de la informació generada pel Pla Docent, es tracta de l'Agenda Acadèmica que té per objectiu informar als alumnes del DMC sobre el programa, el contingut, el tipus i número de crèdits i la metodologia d'avaluació de les assignatures. L'Agenda Acadèmica es realitza en consens entre els Professors Responsables de les assignatures i els Coordinadors de les Unitats Docents i quals recullen la informació al software DOCNET.

VEURE IMATGE