Reglament d'ús intern d'equips informàtics del Departament

Punt 1
El material informàtic mòbil inventariat del Departament (ordinadors portàtils, canons de vídeo i altres perifèrics) és d'ús exclusiu del PDI y PAS del Departament. La seva utilització pot fer-se únicament amb finalitats docents o de suport a les tasques tècniques o administratives, prèvia petició individualitzada a la secretaria del Departament a través del formulari establert a tal efecte. En tot cas, el període de préstec no podrà excedir més tres dies, i sense que aquest material pugui sortir de les instal·lacions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Punt 2
Excepcionalment, aquest material informàtic es pot donar en préstec amb altres finalitats docents i/o investigadores fora de les instal·lacions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, sota sol·licitud prèvia motivada al Director del Departament sempre i quan no existeixin sol·licituds simultànies per ús docent intern, que seran preferents, o coincideixi amb períodes en els quals es realitzin activitats docents. En qualsevol cas, el període de préstec no podrà excedir de quinze dies.

Punt 3
En el supòsit que coincideixin vàries peticions que no puguin ésser totes elles ateses al mateix temps, tenint en compte els criteris generals establerts amb anterioritat, es prioritzarà en funció de la major antiguitat de la reserva realitzada. L'ordre de prioritat podrà ésser alterat pel Director del Departament en cas de força major.

Punt 4
El personal autoritzat per l'ús dels ordinadors portàtils vetllarà per la seva correcta utilització, sense que pugui introduir o alterar programes ni elements aliens a les característiques de l'aparell que quedin dins del mateix en el moment de la seva devolució.

Punt 5
En cas de pèrdua o deteriorament de l'aparell o del seu contingut, el personal autoritzat pel seu us respondrà dels danys produïts pel valor equivalent al cost econòmic del deteriorament causat, que serà recuperat a partir del pressupost anual assignat a l'àrea de coneixement a la que pertanyi el responsable, o del pressupost de funcionament corrent del Departament en el cas del PAS.

Per tal de fomalitzar la petició de préstec, cal enviar un correu adjuntant la sol.licitud a la següent adreça:

nuria.pitarch@urv.cat
Descarregar sol·licitud (25 KB)