Pla Estratègic

El procés descriu el procediment mitjançant el qual el Departament DMIC defineix les accions del pla estratègic. Aquest es presenta de forma lineal/Temporal.

A partir de les línies estratègiques establertes anualment des de la Direcció de la URV que fan referència a la millorar de la qualitat de la URV es destinen recursos al DMIC. Aquests poden ser de tipus:

  • Econòmics, que correspondrien al 10% del Pressupost Docent del DMIC.
  • Personal; Becaris BE que s'incorporin per a la realització de tasques especifiques dintre d'aquestes línies estratègiques.

El Director del DMIC, fent-se valer dels recursos anteriorment descrits, prepara una sèrie d'accions especifiques que s'adaptin a les línies estratègiques i que han d'estar ratificades pel Consell del DMIC. Aquestes poden estar destinades a millorar la qualitat:

  • De les Unitats del DMIC, a petició o no dels responsables de les mateixes.
  • Del mateix Departament de Medicina i Cirurgia (DMIC).

El DMIC haurà de portar un control de les despeses relacionades amb aquestes accions, les quals es recolliran en la Memòria del DMIC per a després justificar-les a la URV.

VEURE IMATGE