Introducció

Basat en Simpson JG et al. Medical Teacher 2002; 24(2): 136-143.PRESENTACIÓ

A l'entrar en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), totes les Universitats espanyoles han de definir les Competències finals dels seus graduats a partir d'una idea comú.

Aquestes competències i habilitats tenen quatre camps: els acadèmics (competències tècniques), les metodològiques (competències específiques), les participatives (competències per la vida) i les personals (competències generals). És a dir, els graduats han de saber i conèixer, saber fer, saber estar i conviure, i saber ser.

Tot aixó determina un procés d'aprenentatge centrat en l'alumne, d'una forma dinàmica i participativa amb la finalitat de que l'estudiant aprengui a aprendre, i que aquest esquema el guiï durant tota la seva vida professional.

Dirigit a alumnes i professors, el present document és l'objectiu a aconseguir en els propers anys, seguint la declaració de Missió definida per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) de la Universitat Rovira i Virgili formarà professionals que es comprometran amb les necessitats del seu entorn social i s'adaptaran als canvis, sent capaços d'identificar nous problemes i d'efectuar tractaments basats en la millor evidència. Estimularà l'autoaprenentatge i l'intercanvi amb altres universitats per aconseguir la millor competència, coneixements, habilitats i actituds per servir a la població.


EL DOCUMENT

Degut a la Covergència europea es fa cada vegada més necessari establir unes competències mínimes professionals, que s'han d'assolir durant el període de formació universitària. Aquestes competències han estat definides expressament amb un grau important de detall i han de traduir-se en activitats docents i d'aprenentatge. Per altre banda, el fet d'acceptar uns requisits mínims globals no ha d'anul·lar els requeriments que cada facultat consideri necessaris en el corresponent programa educatiu. Seguint aquesta filosofia, la realització d'aquest document s'ha basat en diferents models (especificats en la bibliografia), sempre intentant respectar el model pedagògic que es vol implantar a la URV.

El document elaborat es basa en els tres nivells de competències definits per Harden, necessàries per a un metge competent i reflexiu:

el que el metge ha de ser capaç de fer

(fer el que és correcte: competències tècniques)

de quina manera el metge aborda la seva pràctica
(fer el que és correcte de manera correcta: competències acadèmiques; nivell conceptual o de pensament crític)

el metge com a professional
(allò que és correcte, fet de manera correcta per la persona correcta: competències de desenvolupament personal) En total, han estat definits dotze dominis o camps, cadascun dels quals relacionat amb un dels tres nivells citats abans.


a) El que el metge ha de ser capaç de fer:

1. competències en habilitats clíniques
2. competències en procediments pràctics
3. competències per a l'estudi del pacient
4. competències per al tractament del pacient
5. competències per a la promoció de la salut i per a la prevenció de la malaltia
6. competències per a la comunicació i per a l'obtenció d'informació
7. competències en la investigació


b) De quina manera el metge aborda la seva pràctica:

8. coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, i els seus principis fonamentals
9. actituds, aspectes ètics i responsabilitats legal
10. competències per a la presa de decisions, de raonament i judici clínic


c) El metge com a professional
11. competències per assolir les funcions dins del sistema sanitari
12. competències de desenvolupament personal


BIBLIOGRAFÍA

Proceedings of the World Summit on Medical Education, 28 (supl 1), 1-171, 1994 CCECS.
Les competències professionals en Ciències de la Salut. Generalitat de Catalunya, 54; 1997 Pérez, J., Vallés, A., Caseras, X. Gual, A.
Competencias profesionales que han de adquirir los licenciados de Medicina durante los estudios de pregrado.
Educación Médica, 1999, vol. 2, 80-88 Brown University.
An educational blueprint for the Brown University School of Medicine. Competency-based curriculum. Providence. Brown University, 47, 1995.
General Medical Council Tomorrow's doctors: Recommendations on undergraduate medical education. Education Committee of the General Medical Council, London, 1993. Harden, R. Crosby, J.R. Davis, M.H. and Friedman, M. AMEE Guide nº 14: Outcome-based education: part 5. From competency to metacompetency:a model for the specification of learning outcome. Medical Teacher, 1999, 21, nº6, 546-552. Simpson, J.G. et al. The Scottish Dean's Medical Curriculum Group. The Scottish docotr-learning outcomes for the medical undergraduate in Scotland: a foundation for competent and reflective practitioners. Medical Teacher, 2002, 24, 2, 136-143 Pla estratègic de docència, URV, 2004.