Matrícules curs 2010-2011

· L'alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de la normativa acadèmica i de matrícula. Aquesta norma està disponible a la web de la Universitat [més info].

Quan es matriculi, l'estudiant rebrà una agenda on figuraran els terminis dels procediments administratius més comuns, i si s'escau, la Guia docent del centre aprovada per Junta de Centre , que contindrà, entre d'altra informació, els programes de les assignatures activades, així com els criteris d'avaluació. 

· En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d'estar en possessió dels requisits necessaris. L'acte de formalització de la matrícula té caràcter de sol·licitud i l'admissió no implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta condicionada al compliment de la normativa de permanència, així com dels altres requisits legals exigibles, al lliurament de la documentació corresponent, i al pagament de l'import resultant.

· Els alumnes de nou accés, amb caràcter general, formalitzaran la seva matrícula en les Aules d'Informàtica dels Centres, i rebran una tutoria acadèmica i administrativa. La resta  d'alumnes formalitzaran la seva matrícula a través del sistema d'automatrícula mitjançant internet. A partir de la web de la URV http://www.urv.cat/ , accediran des de qualsevol ordinador, sempre que aquest tingui els requeriments tècnics necessaris. Per donar-los-hi el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.

Si hi ha alumnes que no disposen d'ordinador per formalitzar la matrícula, podran fer-ho en les diverses Aules d'Informàtica amb què compta la Universitat en els diferents Centres, en les mateixes condicions que si ho fes fora de la URV.

A la web de la URV, apartat tràmits administratius, es podrà trobar informació addicional sobre alguns dels processos regulats per aquesta normativa.

Tots aquells tràmits administratius en els quals la Junta de Centre o la Direcció del Centre, amb anterioritat a la sol·licitud per part dels interessats, s'ha manifestat sobre el sentit en què han de ser resolts, seran resolts pel/per la cap de secretaria del Centre, per delegació del degà/na director/a del Centre.

· La normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de matriculació dels alumnes que es matriculen per primera vegada o continuen estudis.

· Els estudiants poden cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de la Universitat Rovira i Virgili, o bé en centres d'una altra universitat.  Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.

· El Vicerectorat de Docència serà, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquest apartat de la normativa (Aspectes acadèmics), així com per excepcionar-la, si s'escau.

Jornada de portes obertes
   
   
Accés altres vies
   
 
 
Informació matrícula alumnes a partir de 2on any
 
Matrícules setembre Medicina
Matrícules setembre Fisioteràpia
Matrícules setembre Nutrició Humana i Dietètica