Organització del centre

Els ensenyaments que s'imparteixen a la FMCS són els següents:

Grau de Medicina
Llicenciatura de Medicina
Diplomatura de Fisioteràpia
Diplomatura de Nutrició Humana i DietèticaÒrgans col·legiats de govern

A més del Claustre Universitari, la Junta de Govern i altres comissions delegades, comuns a tota la Universitat, la FMCS disposa de la seva pròpia Junta de Centre i dos Consells de Departament (Departament de Medicina i Cirurgia -MIC- i Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques -CMB-) que són renovats cada tres anys.

Unitats docents